Saturday, 19 July 2014

HUKUM BERKAHWIN DENGAN PENZINA
“Lelaki zina tidak boleh menikah kecuali dengan penzina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan perempuan zina tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki penzina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mu’min” (an-Nur : 3)
Adakah sah perkahwinan dengan penzina?
Berdasarkan ayat 3 di dalam Surah an-Nur, ulama salaf telah berselisih pendapat dalam hal ini kepada dua pendapat:
  1. Diharamkan menikahi penzina, ia diriwayatkan daripada 'Ali, Al-Bara', 'Aisyah dan Ibn Mas'ud radhiallahu 'anhum ajma'in.
  2. Dibenarkan menikahi penzina. Ini diriwayatkan daripada Abu Bakar, 'Umar, Ibn 'Abbas, dan ini merupakan pendapat majoriti ulama'. Inilah jua pendapat ulama' mujtahid empat mazhab.

·        Dalil pendapat pertama:

Sunday, 13 July 2014

Perumpamaan Orang Alim Yang Tergelincir Dengan Ilmunya


Oleh : Abu Abdillah Fatih Falestin (Al-mustaqbal.net)
Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji hanya kepada Allah Ta’ala yang menampakan kepada manusia orang-orang yang berjubah, tapi sejatinya adalah dukun. Segala puji hanya kepada-Nya yang menampakkan kepada manusia orang yang mengaku berdakwah, padahal sejatinya ia seorang pedagang yang menjual akhiratnya demi harta benda dunia yang rendah.
Aku memuji-Nya yang telah mengisahkan Kisah Nabi Nuh yang berkata: “Dan aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku hanyalah dari Rabb seluruh alam.” (QS. Asy-Syura, 26: 109). Dan Dia berfirman kepada Nabi Muhammad; “Atau engkau (Muhammad) meminta upah kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Rabbmu lebih baik, karena Dia pemberi rezki yang terbaik. Dan sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.” (QS. Al-Mu’minun, 23: 72-73). Maka segala puji dan keagungan hanya milik-Nya.

Sunday, 6 July 2014

Kedudukan Doa Qunut dalam Shalat Tarawih

Oleh: Badrul Tamam

Al-Hamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam teruntuk Rasulullah –Shallallahu 'Alaihi Wasallam- keluarga dan para sahabatnya.

Membaca doa qunut dalam shalat Witir –khususnya saat Qiyam Ramadhan- adalah sunnah. Para ulama  berbeda pendapat tentang waktu disyariatkannya; ada yang berpendapat sepanjang tahun, selama bulan Ramadhan, dan pada sejak pertengahan Ramadhan sampai akhir. Ringkasnya, bahwa di bulan Ramadhan pada shalat tarawihnya dianjurkan untuk berqunut pada witirnya.

Wednesday, 2 July 2014

Hukum Bersiwak di Siang Hari Bulan Ramadhan

Soalan..saya ingin menanyakan hukum bersiwak saat berpuasa,karna banyak sekali pendapat mengenai ha ini,saya ingin tau jawaban tershahih..terima kasih

Jawab (eramuslim.com)

Saudara Rizal yang dimuliakan Allah swt

DIdalam kitab “al Mausu’ah al Fiqhiyah” disebutkan bahwa para fuqaha telah bersepakat tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa bersiwak di awal petang. Namun mereka berselisih dalam hal bersiwak setelah lewat tengah hari. (juz II hal 1213)